නාමාවලිය

නව බලශක්ති නිෂ්පාදන පුනරාවර්තනය නිෂ්පාදන සංවර්ධනය හා තාක්ෂණයේ ඉදිරි ගමනක් කිරීමට අපව නිරන්තරයෙන් පොළඹවයි.

නාමාවලිය

නව බලශක්ති නිෂ්පාදන පුනරාවර්තනය නිෂ්පාදන සංවර්ධනය හා තාක්ෂණයේ ඉදිරි ගමනක් කිරීමට අපව නිරන්තරයෙන් පොළඹවයි.

හැම දෙයක්ම ඔබ

අවශ්‍ය වන්නේ මෙන්න

 

2 30

සූර්ය බලය

3 28

PIR සංවේදකය

4 12

දිගු

5 5

ගුණාත්මක
රක්ෂණ

6 1

Tcs Tech

7 2

දුරස්ථ

8 1

ඉස්මතු කර ඇත

9 1

වතුර කාන්දු

අනුචලන ඉහළට