නාමාවලිය

නව බලශක්ති නිෂ්පාදන පුනරාවර්තනය නිෂ්පාදන සංවර්ධනය හා තාක්ෂණයේ ඉදිරි ගමනක් කිරීමට අපව නිරන්තරයෙන් පොළඹවයි.

හැම දෙයක්ම ඔබ

අවශ්‍ය වන්නේ මෙන්න

 

2 30

සූර්ය බලය

3 28

PIR සංවේදකය

4 12

දිගු

5 5

ගුණාත්මක
රක්ෂණ

6 1

Tcs Tech

7 2

දුරස්ථ

8 1

ඉස්මතු කර ඇත

9 1

වතුර කාන්දු

නාමාවලිය

නව බලශක්ති නිෂ්පාදන පුනරාවර්තනය නිෂ්පාදන සංවර්ධනය හා තාක්ෂණයේ ඉදිරි ගමනක් කිරීමට අපව නිරන්තරයෙන් පොළඹවයි.

අනුචලන ඉහළට