සූර්ය විදුලි පහන් පිරිසිදු කළ යුතුද?

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ.

අනුචලන ඉහළට