පතල් ප්රදේශය සහ කාන්තාර සූර්ය වීදි ආලෝකය - Sresky කර්මාන්ත ශාලාව
අනුචලන ඉහළට